Slider shadow
Bij overlijden: 0223 - 633 221

Wat te doen na een overlijden

GEMEENTE
Van een overlijden dient aangifte gedaan te worden op het gemeentehuis bij de afdeling Burgerzaken van de plaats van overlijden. Dit zal Oleahof Uitvaartzorg voor u regelen. U kunt de akte (met daarbij een vijftal kopieën) ophalen bij het uitvaartcentrum. De gemeente stelt bepaalde instanties van het overlijden op de hoogte; 
- de sociale verzekeringsbank (W.V.G en A.O.W.)
- de belastingdienst zowel t.a.v. de successierechten als de inkomstenbelasting;
- de Raad voor de Kinderbescherming, als één of meer erfgenamen minderjarig zijn, i.v.m. de voogdij.

BANKZAKEN
U dient de bank telefonisch en schriftelijk in te lichten over het overlijden. Alle rekeningen, behalve de en/of rekening, worden geblokkeerd. Ook komen alle volmachten te vervallen; alleen automatische betalingen gaan door als zij niet door nabestaanden worden ingetrokken. Later kunnen de nabestaanden, d.m.v. een verklaring van erfrecht, te verkrijgen via een notaris, weer over de tegoeden beschikken. Denk ook aan kredieten bij een bank of financieringsinstelling.
 

NOTARIS
Voor algemene informatie kunt u ook terecht bij de notaristelefoon, telefoon 0900-3469393.
In sommige gevallen is de tussenkomst van een notaris verplicht:
- als er minderjarige kinderen zijn;
- als één of meer erfgenamen onder curatele staan;
- als één of meer erfgenamen in een instelling voor verstandelijk gehandicapten
  verblijft/verblijven;
- als er sprake is van een faillissement;
- als er surseance van betaling is aangevraagd;
- als er een testament is;
- als u een verklaring van erfrecht nodig heeft (vrijwel altijd nodig).
 

HYPOTHEEK
Indien er sprake is van een hypotheek, doet u er goed aan om de hypotheekakte nog eens goed door te nemen. 
Vaak is aan een hypotheek een levensverzekering gekoppeld, waarmee het restant van de schuld afgekocht wordt; let wel op de voorwaarden en voorschriften die hierbij van toepassing zijn.
 

WERKGEVER / UITKERINGSINSTANTIE/VERZEKERINGEN
- De werkgever (loon, wachtgeld, Ziektewet, WAO)
- De Sociale Verzekeringsbank (AOW, Kinderbijslag)
- Gemeente (huursubsidie, bijstandsuitkering)
- Informatiseringsbank (studiefinanciering)
- Bedrijfsvereniging (WW, WWV, WAO)
- Woningbouwvereniging (bij een huurwoning)
- Nutsbedrijven (water, elektriciteit, gas, CAI, telefoon)
- Levensverzekeringen
- Woonverzekeringen (opstal, inboedel, brand)
- Familiale verzekeringen (wettelijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand, ziektekosten)
- Voertuigverzekeringen (auto, motor, bromfiets, etc.)
- Lidmaatschappen opzeggen
- Abonnementen opzeggen

Dit is een beknopte checklist. 
Via ons uitvaartcentrum zijn een tweetal boeken te verkrijgen
ZORGEN ERNA, leidraad afwikkeling nalatenschap van een alleenstaande of ongehuwde 
ZORGEN ERNA, leidraad afwikkeling nalatenschap na het overlijden van uw partner 
Indien de overledene lid was van de uitvaartvereniging Den Helder is het boekje Zorgen erna gratis.